Имоти

Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Търговска сграда с площ 74 кв.м.,идентификатор 14711.227.1.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Цена 5976 лв.

Търговски Обекти

Площ 74
Срок на проданта 06.12.2021-06.01.2022
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

сграда, находяща с в гр. Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, местност СТОПАНСКИ ДВОР, с идентификатор 14711.227.1.1 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-518/21.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ от 74 кв.м. (седемдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: Сграда за търговия, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 14711.227.1 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно), с площ от 1475кв.м. (хиляда четиристотин седемдесет и пет квадратни метра), с предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята: трета, с номер по предходен план: 227001 (двеста двадесет и седем хиляди и едно), при граници и съседи: 14711.227.504, 14711.227.23, 14711.227.3, 14711.227.2, 14711.225.4
Описание: Сградата е едноетажна, монолитна със стоманобетонова конструкция. По акт за собственост имотът е описан като бензиностанция. Северно на съществуващата сграда има пристройка. Сградата е с липсваща дограма, опадала мазилка, демонтирани колонки и козирка.
Върху имотите са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №115, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2048/18.09.2020; възбрана №1, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№12/07.01.2020г.; възбрана №97, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1658/18.06.2019г.