Имоти

Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

Цена 72400 лв.

гр. Добрич, ж.к. "Добротица"32, вх.В, ет.5, ап.9

Апартаменти, Продажби

Площ 94.26
Особености таванско помещение от 14,05 кв.м.
Срок на проданта 16.11.2021-16.12.2021

АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица, блок № 32 /тридесет и две/, вход „В“, етаж V /пети/, стар адрес – ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/, със застроена площ от 94.26 /деветдесет и четири цяло двадесет и шест стотни/ квадратни метра, представляващ самостоятелен обект в сграда № 72624.621.19.4.88 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, точка, осем, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №726924.621.19.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апратамент, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс, балкони и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти на жилището: на същия етаж – 72624.621.19.4.89; 72624.621.19.4.87; под обекта – 72624.621.19.4.44; над обекта – 72624.621.19.4.96, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с полезна площ от 12,22 /дванадесет цяло двадесет и две стотни/ кв.метра, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с полезна площ от 7,28 /седем цяло двадесет и осем стотни/ квадратни метра, ведно с 2,998 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14,05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ квадратни метра и 2,998 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №72624.621.19 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет/.
Описание: Апартаментът се намира на пети  етаж в седем етажна монолитна сграда и се състои от две стаи, столова, кухненски бокс, сервизни помещения-баня и тоалетна отделно, коридор и  две тераси. .  Кухненския бокс е с вход от към трапезария, а от там има излаз на закрита тераса на запад. Терасата на изток е отворена, с под-мозайка, масивен парапет .Дограма за цялото жилище дървена двойна. Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1995 год.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: законна ипотека № 137, том І, дв. вх. рег. № 9587/21.06.2007г., учредена до размера на сумата от 46600 лева, възбрана № 128, том ІV, дв. вх. рег. № 11451/30.10.2012г., възбрана № 185, том ІІ, дв. вх. рег. № 6492/19.07.2016г., искова молба № 106, том І, дв. вх. рег. № 17614/10.12.2008г., съдебно решение № 78, том ХVІ, дв. вх. рег. 9085/17.09.2010г.