Имоти

Дворно място с площ 3100 кв.м. ведно с къща, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 952/21

Дворно място с площ 3100 кв.м. ведно с къща, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 952/21

Цена 13040 лв.

с. Изворово, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 3100
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 15.11.2021-15.12.2021

- НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 3100 кв.м. /три хиляди и сто кв.м./, съставляващо по кадастрална основа част от имот с пл.№168 /сто шестдесет и осми/, от който: 1545 кв.м. /хиляда петстотин четиридесет и пет кв.м./ са включени в УПИ I-168 /първи за пл.№ сто шестдесет и осми/, целият с площ от 1700 кв.м. /хиляда и седемстотин кв.м./; 770 кв.м. /седемстотин и седемдесет кв.м./ са включени в УПИ IV-168 /четвърти за пл.№ сто шестдесет и осми/, целият с площ от 1470 кв.м. /хиляда четиристотин и седемдесет кв.м./; 690 кв.м. /шестстотин и деветдесет кв.м./ са включени в УПИ II-168, 168 /втори за пл.№ сто шестдесет и осми и № сто шестдесет и девети/, целият с площ от 1445 кв.м. /хиляда четиристотин четиридесет и пет кв.м./ и 95 кв.м. /деветдесет и пет кв.м./ са включени в УПИ V-169 /пети за пл.№ сто шестдесет и девети/, целият с площ от 1770 кв.м. /хиляда седемстотин и седемдесет кв.м./ в кв.36 /тридесет и шести/ по регулационния плам на селото, при граници и съседи: улица, ПИ №157, ПИ №156, ПИ №169 и ПИ №170, ведно с построената в УПИ I-168 ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, салон и маза.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 122, том 1, дв.вх.рег. № 1926/21.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.