Имоти

Дворно място с площ 1230 кв.м. ведно с къща с площ 79 кв.м., с. Жегларци, общ. Тервел, ID: 884/17

Дворно място с площ 1230 кв.м. ведно с къща с площ 79 кв.м., с. Жегларци, общ. Тервел, ID: 884/17

Цена 9120 лв.

ул."Двадесета" №10, с. Жегларци, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места

Площ 1230
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2021-09.12.2021

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Жегларци, ул. “Двадесета” №10, общ. Тервел, обл. Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 1230 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X /десети/, с планоснимачен номер 293 /двеста деветдесет и трети/, попадащ в кв.18 /осемнадесети/, по скица 826/14.09.2006г. на ТСУ- Тервел, ведно с построените в същото място ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 79 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра/ и ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/ по кадастралния план на с. Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 4979/10.08.1953г., при граници /съседи/: север- парцел I с пл.номер 391, парцел II с пл.номер 391 и парцел III с пл.номер 294; от изток- парцел IX с пл.номер 294; от юг- парцел XI с пл.номер 293; от запад- улица.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 97, том 1, дв.вх.рег. № 97/25.01.2018г. по настоящото изпълнително дело.