Имоти

Апартамент с РЗП 173 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 857/20

Апартамент с РЗП 173 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 857/20

Цена 40480 лв.

ул."Иван Кузманов" №21, гр. Генерал Тошево

Апартаменти

Площ 173
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 15.11.2021-15.12.2021

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с жилищно предназначение, находящ се в гр. Генерал Тошево, ул. “Иван Куманов” №21, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ АПАРТАМЕНТ с разгърната застроена площ от 173 кв.м. /сто седемдесет и три кв.м./, находящ се в югоизточната страна на жилищната сграда, в която е изграден, състоящ се от два етажа, всеки с площ от по 61,05 кв.м. /шестдесет и едно цяло и пет стотни кв.м/, състоящ се от четири стаи, два кухненски бокса и приземен избен етаж с площ от 51 кв.м. /петдесет и един кв.м./, състоящ се от две помещения – ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2 /две/ и ГАРАЖ, находящ се в западната част на сградата, ведно с ½ идеална част от ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА и от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху ДВОРНОТО МЯСТО, за което е отреден парцел XVII – 1966 /седемнадесети за имот с пл.номер хиляда деветстотин шестдесет и шест/ в квартал 128 /сто двадесет и осми/, целият с площ от 1090 кв.м. /хиляда и деветстотин кв.м./, от които 1000 кв.м. /хиляда кв.м./ от имот с пл.номер 1966 /хиляда деветстотин шестдесет и шест/ и 90 кв.м. /деветдесет кв.м./ с пл.номер от имот с пл.номер 1513 /хиляда петстотин и тринадесет/ по устройствения план на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич при граници: парцел XVI – 1967, ул. „Иван Куманов“, парцел XVIII – 1513, парцел VIII – 1513, парцел IX – 1295.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Ипотека, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 23, том 1, дв.вх.рег.№1171/17.03.2004г. за сумата от 18 300 лв.;
2. Подновяване на ипотека, вписана в гр. Генерал Тошево под № 12, том 1, дв.вх.рег.№210/03.02.2014г.;
3. Възбрана, вписана в гр. Генерал Тошево под № 114, том 1, дв.вх.рег.№2770/02.10.2018г. по изпълнително дело №20107370401473 по описа на ЧСИ Лучия Тасева;
4. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 55, том 1, дв.вх.рег.№623/29.03.2021г. по настоящото изпълнително дело.