Имоти

Дворно място с площ 3530 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 659/18

Дворно място с площ 3530 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 659/18

Цена 6000 лв.

ул."Трета" №11, с.Сърнец, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места

Площ 3530
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2021-09.12.2021

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, находящ се в с. Сърнец, ул. “Трета” №11, общ. Тервел, обл. Добрич, с обща площ от 3530 кв.м. /три хиляди петстотин и тридесет кв.м./, съставляващ пл.№276 /двеста седемдесет и шести/, с участие в: УПИ XIII /тринадесет/, пл.№276 /двеста седемдесет и шести/ с площ от 1550 кв.м. /хиляда петстотин и петдесет кв.м./, УПИ XIV /четиринадесети/, пл.№277 /двеста седемдесет и седми/ с площ от 640 кв.м. /шестстотин и четиридесет кв.м./, УПИ XV /петнадесети/, пл.№277 /двеста седемдесет и седми/ с площ от 465 кв.м. /четиристотин шестдесет и пет кв.м./ и УПИ XII /дванадесети/, пл.№276 /двеста седемдесет и шести/ с площ от 875 кв.м. /осемстотин седемдесет и пет кв.м./ в кв.3 /трети/ по ПУП на с. Сърнец, общ. Тервел, обл. Добрич, ведно с построените в него масивна КЪЩА от три стаи, салон и две мази, паянтова КУХНЯ със ЗП от 20 кв.м. /двадесет кв.м./, масивен ГАРАЖ със ЗП от 17 кв.м. /седемнадесет кв.м./ и паянтова СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП от 40 кв.м. /четиридесет кв.м./, при съседи: улица, УПИ XIV 273, УПИ XV 277, УПИ XII 276 и УПИ X 275.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 56, том 1, дв.вх.рег. № 1636/24.07.2020г. по настоящото изпълнително дело.