Имоти

Дворно място с площ 3851 кв.м. ведно с къща с площ 55 кв.м., с. Професор Златарски, общ. Тервел, ID: 649/18

Дворно място с площ 3851 кв.м. ведно с къща с площ 55 кв.м., с. Професор Златарски, общ. Тервел, ID: 649/18

Цена 5184 лв.

с. Професор Златарски, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места

Площ 3851
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2021-09.12.2021

- ДВОРНО МЯСТО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с обща площ от 3851 кв.м. /три хиляди осемстотин петдесет и един кв.м./, съставляващ пл.№ 105 /сто и пети/, с участие в: УПИ ІІІ /трети/, пл.№ 105 /сто и пети/ с 915 кв.м. /деветстотин и петнадесет кв.м./, УПИ V /пети/, пл.№ 106 /сто и шести/ с площ от 120 кв.м. /сто и двадесет кв.м./ , УПИ IV /четвърти/, пл.№ 106 /сто и шести/ с площ от 35 кв.м. /тридесет и пет кв.м./ в кв.11 /единадесети/ по ПУП на с. Професор Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 1384/29.06.1963г. и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 105 /сто и пети/ с площ от 2701 кв.м. /две хиляди седемстотин и един кв.м./ извън ПУП на с. Професор Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич, ведно с построеното в УПИ ІІІ /трети/, пл.№ 105 /сто и пети/ ЕДНОЕТАЖНО ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 55 кв.м. /петдесет пет кв.м./, при граници и съседи: улица, УПИ ІІ – 106, УПИ IV – 106 и УПИ V – 106, което към момента на описа е изцяло съборено.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 56, том 1, дв.вх.рег. № 1168/27.06.2018г. по настоящото изпълнително дело.