Имоти

Дворно място с площ. 1140 кв.м. и къща с площ 100 кв.м., с. Проф. Златарски, общ. Тервел, ID: 566/20

Дворно място с площ. 1140 кв.м. и къща с площ 100 кв.м., с. Проф. Златарски, общ. Тервел, ID: 566/20

Цена 7120 лв.

с. Професор Златарски

Къщи и Дворни Места

Площ 1440
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2020-09.12.2020

- ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 1440 кв.м. /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./, представляващо УПИ XVIII – 54 /осемнадесети – петдесет и четвърти/ с площ от 865 кв.м. /осемстотин шестдесет и пет кв.м./ и кад.№54 /петдесет и четири/, с участие от 185 кв.м. /сто осемдесет и пет кв.м./ в УПИ XXI – 56 /двадесет и първи – петдесет и шести/, 390 кв.м. /триста и деветдесет квм.м./ в УПИ XIX – 56 /деветнадесети – петдесет и шести/, находящо се в квартал 4 /четвърти/ по ПУП на с. Професор Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич, одобрен със Заповед №1384/29.06.1963г., при граници и съседи: улица, УПИ XVII – 54, УПИ XVI – 56, УПИ XIX – 56, УПИ XX – 56 и УПИ XXI – 56, ведно с построените в УПИ XVIII – 54 /осемнадесети – петдесет и четвърти/ ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 100 кв.м. /сто кв.м./ и МАЗЕ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет кв.м./.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 79, том 1, дв.вх.рег. № 2204/09.09.2020г. по настоящото изпълнително дело.