Имоти

Къща с площ 80 кв.м. и Дворно място с площ 1712 кв.м, с. Честименско, общ. Тервел, ID: 457/18

Къща с площ 80 кв.м. и Дворно място с площ 1712 кв.м, с. Честименско, общ. Тервел, ID: 457/18

Цена 9680 лв.

с. Честименско

Къщи и Дворни Места

Площ 80
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2021-09.12.2021

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-57 /втори-петдесет и седем/ в кв. 1 по план на с. Честименско, общ. Тервел, обл. Добрич, с площ от 1712 кв.м. /хиляда и седемстотин и дванадесет квадратни метра/, от които 828 кв.м. /осемстотин двадесет и осем квадратни метра/ са придадени по регулация през 1962г. от имот с пл.№56 към парцел II-57 /втори-петдесет и седем/ с площ от 884 кв.м. /осемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, ведно с построените в имота ЖИЛИЩЕ с две стаи, с разгърната застроена площ от 80 кв. м. /осемдесет квадратни метра/, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с разгърната застроена плош от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ съгласно одобрен архитектурен проект от 17.05.1976г., които са допустими по дейставщия регулационен план на селото и по правилата и нормите, действали по време на извършването им, съгласно удостоверение за търпимост №61/31.08.2005г., издадено от гл. архитект при община Тервел, ведно с всички подобрения от строителен характер – навес с оградни стени с данъчно декларирана площ от с площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/ съгласно удостоверение за данъчна оценка №1276/27.10.2009г. на общ. Тервел и трайни насаждения в поземления имот, при граници на същия ул.”Първа”, УПИ III-56 /трети-петдесет и шест/, УПИ XXIV-58 /двадесет и четвърти-петдесет и осем/, УПИ XXV-58 /двадесет и пети-петдесет и осем/ и имот 1 /първи/ – комбинирана сграда.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 83, том 1, дв.вх.рег. № 1560/09.08.2018г. по настоящото изпълнително дело.