Имоти

Дворно място с площ 2025 кв.м. ведно с къща с площ 48 кв.м., с.Кочмар, общ. Тервел, ID: 456/18

Дворно място с площ 2025 кв.м. ведно с къща с площ 48 кв.м., с.Кочмар, общ. Тервел, ID: 456/18

Цена 4944 лв.

с. Кочмар, ул."Шеста" №33, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 2025
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 09.11.2021-09.12.2021

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 2025 кв.м. /две хиляди и двадесет и пет квадратни метра/, находящо се в с. Кочмар, ул. “Шеста” №33, съставляващо урегулиран поземлен имот в парцел IV /четвърти/, с пл. №153/(сто петдесет и трети/ от 1010 кв.м. /хиляда и десет квадратни метра/ и в парцел XIII /тринадесети/ с пл.№153 /сто петдесет и трети/ от 1015 кв.м. /хиляда и петнадесет квадратни метра/, попадащ в кв.26 /двадесет и шести/, ведно с построеното в парцел IV /четвърти/ ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/ по кадастралния план на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, одобрен със Заповед №5236/11.11.1950г., при граници: север – улица; изток – парцел XI с пл. №152 и парцел V с пл.№152; юг – улица; запад – парцел III с пл.№154 и парцел XIV с пл. №154.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 68, том 1, дв.вх.рег. № 1297/11.07.2018г. по настоящото изпълнително дело.
Недвижимият имот може да бъде преглеждан от лица, желаещи да го купят след предварителна уговорка по местонахождение на същия през времетраене на проданта.