Имоти

Дворно място с площ 1525 кв.м. ведно с къща, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1443/18

Дворно място с площ 1525 кв.м. ведно с къща, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1443/18

Цена 5680 лв.

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 1525
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 15.11.2021-15.12.2021

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Сноп, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ по нот.акт № 4743 от 24.10.2006г., Акт № 62, том XI, дело № 2179 от 2006г. на Служба по вписванията – Генерал Тошево, от 1525 /хиляда петстотин двадесет и пет/ квадратни метра, част от имот с планоснимачен номер № 137 /номер сто тридесет и седем/, за който е отреден урегулиран поземлен имот № XIV-137 /четиринадесет сто тридесет и седем/, в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на село Сноп, община Генерал Тошево, област Добрич, при граници УПИ-XI-134,137 /урегулиран поземлен имот единадесет сто тридесет и четири, сто тридесет и седем/, улица, УПИ-XV-138 /урегулиран поземлен имот петнадесет сто тридесет и осем/, УПИ-XVI-138 /урегулиран поземлен имот шестнадесет сто тридесет и осем/ и УПИ-XIII-136 /урегулиран поземлен имот тринадесет сто тридесет и шест/, ведно с построената в гореописаното дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, състояща се от три стаи, салон и изба.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 152, том 1, дв.вх.рег. № 3152/26.11.2018г. по настоящото изпълнително дело.