Имоти

Къща с площ 30 кв.м. и Дворно място с площ 1220 кв.м, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 771/19

Къща с площ 30 кв.м. и Дворно място с площ 1220 кв.м, с. Ведрина, общ. Добричка, ID: 771/19

Цена 3456 лв.

с. Ведрина, общ. Добричка

Къщи и Дворни Места

Площ 1220
Особености За контакт: Станислава Йорданова email: syordanova@luchiataseva.com
Срок на проданта 01.10.2021-01.11.2021

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Ведрина, община Добрич, област Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1220 /хиляда двеста и двадесет/ квадратни метра, урегулирано в парцел VIII /осми/, имот с планоснимачен номер 26 /двадесет и шести/, в квартал номер 8 /осми/, по уличната и дворищната регулация на с.Ведрина, общ. Добричка, утвърдена със заповед номер 2041/29.10.1986г., ведно с построената в същото дворно място КЪЩА със застроена площ от 30/тридесет/ квадратни метра, състояща се от две стаи и коридор, при граници и съседи на имота по скица номер 947/04.04.2008г. от община Добричка: север: улица, изток: УПИ- IX-25, юг: УПИ-XIX VII-26.
Описание: Имотът се намира на 300м. от центъра на с. Ведрина. Дворното място е оградено от всички страни с метална мрежа на колове, с подход от североизток откъм улица през метална единичина врага. Незастроената част не се стопанисва, обрасла с трева и дървоидна растителност. В имота са построени стопанска постройка и жилищна сграда – едноетажна, със ЗП 30 кв.м., построена в периода 1965-1968г.. Има каменни основи, стени тухлен зид, покрив дървен гредоред с цигли. Къщата се намира в северозападния край на имота, с вход от изток по бетоново стълбище. Има две стаи и коридор. Къщата е негодна за обитаване. Снабдена е с ел. инсталация и вода, отпадните води се оттичат в септична яма. Стопанската постройка е с площ 34 кв.м. по измерване, на север от къщата с лице към улицата. Сградата е негодна за ползване, с паднал покрив и напукани стени.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Възбрана № 159, том ІІІ, дв.вх.рег.№ 8941/24.10.2019 г.; възбрана № 127, том ІІІ, дв. вх. рег. № 8406/10.10.2019г.