Имоти

1/6 ид.ч. от КАФЕ-АПЕРИТИВ с площ 67.67 кв.м. с идентификатор 72624.616.236.1.4, гр. Добрич, ID: 311/09

1/6 ид.ч. от КАФЕ-АПЕРИТИВ с площ 67.67 кв.м. с идентификатор 72624.616.236.1.4, гр. Добрич, ID: 311/09

Цена 7495.20 лв.

ул."Опълченска" №19, гр. Добрич

Търговски Обекти

Площ 11.27
Особености 1/6 ид. ч. от 67.67 кв.м.
Срок на проданта 01.10.2021-01.11.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/6 /една шеста/ идеална част от КАФЕ – АПЕРАТИВ, находящо се в гр. Добрич, ул. “Опълченска” №19, ет.0, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, три, шест, точка, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с иднтификатор 72624.616.236, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67.67 /шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 72624.616.236.1.2 .
Описание: Недвижимият имот се намира в голям квартал на гр. Добрич  и граничи с жилищни и сгради в много добър вид. Имотът е жилищен и представлява  част от първи етаж на  Двуетажна двуфамилна сграда със ЗП-90,25 в.м., построена в Поземлен имот с идентификатор  72624.616.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед: РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК Добрич и няма издадена заповед за последващо изменение на КККР, засягащо имота.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека , вписана в СВ – гр. Добрич, акт №85, том 3, дв.вх.рег.№8460/30.05.2006 г. за сумата от 44 500 евро, подновена с акт №262, том 2, дв.вх.рег.№4344/26.05.2016 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №120, том 2, дв.вх.рег.№7402/10.06.2009 г. по изпълнително дело №20097370400311, Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №73, том 4, дв.вх.рег.№13083/24.11.2009 г.;, Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №137, том 1, дв.вх.рег.№1422/02.03.2010 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №46, том 4, дв.вх.рег.№8842/13.09.2010 г., Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №30, том 4, дв.вх.рег.№10253/01.10.2012 г.;, Възбрана вписана в СВ – гр. Добрич, акт №34, том 1, дв.вх.рег.№647/17.01.2013 г.