Имоти

Имот с площ 1000 кв.м., село Божурец, ID:1490/11

Имот с площ 1000 кв.м., село Божурец, ID:1490/11

Цена 27952 лв.

село Божурец, община Каварна

Къщи и Дворни Места

Площ 1000
Срок на проданта 29.09.2021-29.10.2021
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1000 кв.м., с идентификатор №05009.501.554  по кадастралната карта на село Божурец, община Каварна, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич, последващо изменение със Заповед КД-14-08-1102/30.09.2011 г., с трайно предназначение на имота: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план – квартал 22, парцел VII, при граници и съседи имоти с идентификатори: №05009.501.202, №05009.501.273 и №05009.501.553 .

Описание: Поземленият имот се намира на трета линия на ската на с. Божурец с отлична панорама, отстои на 600 м. от голф игрище „Тракия клифс“. Теренът е равен, незастроен, разположен недалеч от центъра на селото.

Върху имота са вписани следните тежести:1) договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №130, том I, дв. вх. рег. №2665/04.06.2007 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 300 000 евро;2) възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №26, том II, дв. вх. рег. №2566/03.10.2011 г.;3) възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №17, том II, дв. вх. рег. №2406/16.09.2011 г.;