Имоти

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 5014 кв.м.(835.66), идентификатор 66281.20.30, с. Септемврийци, общ. Каварна, ID: 514/19

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 5014 кв.м.(835.66), идентификатор 66281.20.30, с. Септемврийци, общ. Каварна, ID: 514/19

Цена 1404 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 835.66
Особености 1/6 ид.ч.
Срок на проданта 07.09.2021-07.10.2021
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- 1/6 ид.ч. (една шеста идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Септемврийци, община Каварна, област Добрич, местност „……………“, с идентификатор № 66281.20.30 (шест, шест, две, осем, едно, точка, две, нула, точка, три, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица 5,014 дка (пет декара и четиринадесет квадратни метра), а съгласно акт за собственост – с площ 5,013 дка (пет декара и тринадесет квадратни метра), от които 4,493 дка са втора категория, 0,520 дка – четвърта категория, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при граници и съседи имоти с идентификатори: идентификатор №66281.20.16, идентификатор №66281.20.31, идентификатор № 66281.20.13 и идентификатор № 66281.20.29.
Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен с правилна правоъгълна почти квад ратна форма, среден за масива с право на преминаване през имоти с номера: 66281.20.31 и 66281.20.32. Подход от юг по полски път, обработен.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ Каварна под № 94, том I, дв.вх.рег. № 1221/14.06.2019 г. по настоящото изпълнително дело и Възбрана, вписана в СВ Каварна под № 34, том I, дв.вх.рег. № 358/06.03.2018 г.