Имоти

Дворно място с площ 2840 кв.м. ведно с къща с площ 63 кв.м., с. Балканци, общ. Генерал Тошево, ID: 1400/20

Дворно място с площ 2840 кв.м. ведно с къща с площ 63 кв.м., с. Балканци, общ. Генерал Тошево, ID: 1400/20

Цена 8064 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 2840
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 07.09.2021-07.10.2021

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №XX-163 /римско десети тире сто шестдесет и три/, с площ от 2840 кв.м. /две хиляди осемстотин и четиридесет кв.м./, попадащ в кв.11 /единадесет/ по плана на с. Балканци, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 63 кв.м. /шестдесет и три кв.м./, състояща се от две стаи и салон, и стопански постройки, заедно с всички изградени приращения и подобрения в имота, при граници на имота: улица, УПИ №XVII-162, УПИ №XIX-164 и улица.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 12, том 1, дв.вх.рег.№57/15.01.2021г. по настоящото изпълнително дело.