Имоти

Парцел с площ 870 кв.м., с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 1160/20

Парцел с площ 870 кв.м., с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 1160/20

Цена 4400 лв.

с. Преселенци, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 870
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 07.09.2021-07.10.2021

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 870 кв.м. /осемстотин и седемдесет кв.м./, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №XIII – общ. /тринадесети общински/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, при граници и съседи: улица О.К.13-О.К.67, УПИ №XIV – 140, УПИ №XV -140 и овощна градина.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генарал Тошево под № 115, том 1, вх.рег. № 1872/15.07.2021г. по настоящото изпълнително дело.