Имоти

Производствен имот с площ 323 кв.м., идентификатор 72624.611.233, гр. Добрич, ID: 534/21

Производствен имот с площ 323 кв.м., идентификатор 72624.611.233, гр. Добрич, ID: 534/21

Цена 103920 лв.

бул."25-ти септември"

Стопански Постройки

Площ 323
Срок на проданта 30.07.2021-30.08.2021

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.’25-ти септември“ № 49/четиридесет и девет/, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 323 кв.м./триста двадесет и три квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, ри, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-986/24.07.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, с номер по предходен план: 611.211, при граници и съседи: 72624.611.234, 72624.611.232, 72624.611.210, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 310 кв.м./триста и десет квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, три, три, точка, едно/, брой етажи: 1/един/ с предназначение: складова база, склад;
Описание:Оценяваният имот се намира по ул. „Генерал Т. Кантарджиев“, а административният адрес е бул. “25-ти септември” № 49 в промишлена зона “Север” на гр. Добрич. Наоколо са изградени предимно складове за съхранение на стоки, машини и автомобили. Промишлената сграда е масивна, монолитна с бетонови основи, колони, пояси и греди. Носещи стени-тухлени, покрив плосък от панелни платна, покрити с битум и ламарина, дограма метална с метални рамки на прозорци и метални портални врати – 4 броя, с размери 5,40х4,40м. Обособени са и две входни единични метални врати. Сградата е снабдена с ел. инсталация, ВиК инсталация няма.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека № 121, том 5, дв.вх.рег.№ 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт № 172, том 3, дв.вх.рег.№ 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич; Възбрана, вписана под № 45, том 2, дв.вх.рег.№ 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под № 147, том 1, дв.вх.рег.№ 2418 от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под № 42, том 3, дв.вх.рег.№ 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.