Имоти

Производствен имот с площ 2141 кв.м., идентификатор 72624.634.20, гр. Добрич, ID: 534/21

Производствен имот с площ 2141 кв.м., идентификатор 72624.634.20, гр. Добрич, ID: 534/21

Цена 138200 лв.

бул."Трети Март" №102

Стопански Постройки

Площ 2141
Срок на проданта 30.07.2021-30.08.2021

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.“Трети март“ № 102 /сто и две/, представляващ поземлен имот с площ от 2055 кв.м./две хиляди петдесет и пет квадратни метра/ – по скица, а съгласно акт за собственост 2141 кв.м./две хиляди сто четиридесет и един квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-776/08.06.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, с номер по предходен план: III, квартал: 20, парцел: XX, при граници и съседи: 72624.634.4, 72624.634.3, 72624.634.19, 72624.634.18., ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 537 кв.м./петстотин тридесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула, точка, едно/ , брой етажи: 1/един/ с предназначение: промишлена сграда
Описание:Оценяваният имот се намира по второстепенна улица с изход на бул.“Трети март“, а адмиинистративният адрес е бул. “Трети март” № 102 в промишлена зона “Запад” на гр. Добрич.Поземленият имот е ограден от всички страни, към улицата е с масивна ограда-тухлен измазан зид с височина от 2,00м., Промишлената сграда е с масивна конструкция-бетонови основи и колони, носещи стени-тухлени, покрив скатен, дограма метална за входни врати, за прозорци –ПВЦ дограма. Трите врати са портални метални с размери 5,40х4,40м., едната е подменена с ролетна ПВЦ щора, Обособени са две части в сградата-западна и източна и между тях складово помещение. Общо добро състояние на сградата към момента на огледа.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека № 121, том 5, дв.вх.рег.№ 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт № 172, том 3, дв.вх.рег.№ 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич; Възбрана, вписана под № 45, том 2, дв.вх.рег.№ 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под № 147, том 1, дв.вх.рег.№ 2418 от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под № 42, том 3, дв.вх.рег.№ 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.