Имоти

Дворно място с площ 1330 кв.м. ведно с Къща с площ 90 кв.м., с.Балканци, ул.Четвърта №24, общ. Генерал Тошево, ID: 364/16

Дворно място с площ 1330 кв.м. ведно с Къща с площ 90 кв.м., с.Балканци, ул.Четвърта №24, общ. Генерал Тошево, ID: 364/16

Цена 31500 лв.

с. Балканци, ул."Четвърта" №24, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места

Площ 1330
Срок на проданта 02.08.2021-02.09.2021
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в село Балканци, общ. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Четвърта“ № 24, представляващ дворно място с площ от 1330 (хиляда триста и тридесет) квадратни метра, част от имот с планоснимачен номер 73 (седемдесет и трети), за който е отреден УПИ VIII-73 (осми за планоснимачен номер седемдест и трети), в квартал 17 (седемнадесет) по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: улица, УПИ VII-73; УПИ I-70 и улица, ведно с изградените в него: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра с изба със светла площ от 10,50 (десет цяло и петдесет) квадратни метра и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 42 (четиридесет и два) квадратни метра.
Описание: Дворът е ограден с масивна ограда- циментови блокчета и метални пана от лицевата страна, масивна ограда към съседен имот и метална мрежа на бетонови колове. Входът е през единична и двойна портални врати откъм улицата. Дворното място не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин и е изцяло обновена през 2013г. Конструкцията на сградата се състои от каменни основи, греди и колони, носещи тухлени зидове. Покривната конструкция е дървена, покрита с изолация и цигли. Стени – тухлен зид с външна циментова мазилка. Дограмата е PVC на прозорци и врати – външна и вътрешни. Сградата е снабдена с ел. инсталация и ВиК, изградена септична яма за отпадните води. Сградата се състои от входно предверие, сервизно помещение, дневна-трапезария с кухненски модул и две стаи. Кухненският модул не е монтиран, но има изводи за Вик и ел. Инсталации. В сервизното помещение няма санитарно обзавеждане, но има изводи. Сградата е в добро състояние, не се обитава, прекъснати са ел. и ВиК инсталациите. Стопанската сграда е преустроена в жилищна през 2013г. И към датата на огледа е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин през 1956-1958г. Конструкция – каменни основи, греди и колони, носещи тухлени зидове, дограма РVС – на врати и прозорци.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Възбрана №140, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№3984/26.11.2015г. 2. Законна ипотека №2, книга законни ипотеки, дв.вх.рег.№128/15.01.2013г., с главница 23500 евро.