Имоти

Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

Производствен имот с идентификатор 72624.603.159, гр. Добрич, ID: 937/18

Цена СПРЯНА лв.

Стопански Постройки

Площ 2836
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

=> поземлен имот с идентификатор 72624.603.159 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, пет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г., последно изменени със заповед КД-14-08-Д-1013/03.08.2006 г., с площ от 2836 /две хиляди осемстотин тридесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: депо за вторични суровини, с номер по предходен план 365008, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 72624.603.159.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, пет, девет, точка, едно/, със застроена площ от 579 /петстотин седемдесет и девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение – сграда за енергопроизводство, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентифокатори: 72624.603.2, 72624.603.160, 72624.603.213, 72624.603.286, 72624.603.285, 72624.603.209, 72624.603.208, 72624.603.207, 72624.603.206, 72624.603.153, 72624.603.178 и 72624.603.157 както и с 12,5983 % /дванадесет цяло пет хиляди деветстотин осемдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от обслужващия имота път, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.603.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г., последно изменени със заповед КД-14-08-Д-792/12.06.2006 г., целият с площ от 5149 /пет хиляди сто четиридесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за местен път, със стар идентификатор 365004, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72624.372.20, 72624.603.346, 72624.603.70, 72624.603.164, 72624.603.163, 72624.603.160, 72624.603.161, 72624.603.159, 72624.603.87, 72624.603.156, 72624.603.157 и 72624.362.57.
Описание: Поземленият имот е без вътрешна граница с поземлен имот с идентификатор 72624.603.160 и изградената в него сграда. Този имот е също обект на продажба по делото. Дворното място е оградено с метална ограда на металниколове от запад и изток. В северозападния край е изградена масивна ограда с имот 72624.603.157. Подходът към имота е от запад по асфалтов път. Дворното място е покрито с асфалт, с изключение на няколко градинки,които се обработват. В западната част има овощни дръвчета. В имота има трифазен ток.
Сградата е Г-бразна форма и се състои от две железарски работилници, склад и административна част. По цялата й дължина е изградена бетонова рампа. Входът за материали и изход за продукцията се осъществява чрез изградената рампа.
Подробно описание може да се получи в тръжната документация на имота.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №80, том III, дв. вх. рег. №7115/27.08.2018 г., наложена по настоящото изпълнително дело;
2. възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №62, том III, дв. вх. рег. №6742/15.08.2018 г., наложена по изпълнително дело №20187370400936 по описа на ЧСИ Л. Тасева;
3. анекс, вписан в Служба по вписванията гр. Добрич под №53, том X, дв. вх. рег. №6445/06.08.2018 г.;
4. възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №42, том IV, дв. вх. рег. №10571/16.11.2016 г., наложена по изпълнително дело №20167110400895 по описа на ЧСИ Даниела Янкова с район на действие ВОС;
5. Договор за наем, вписан в Служба по вписванията под №160, том XVII, дв. вх. рег. №10222/06.11.2014 г.;
6. възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №56, том II, дв. вх. рег. №4882/26.04.2013 г.,
7. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №149, том II, дв. вх. рег. №10081/08.09.2009 г.;
8. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №188, том IV, дв. вх. рег. №9878/30.06.2008 г.