Имоти

Краварник с площ 2566 кв.м. идентификатор 14711.227.12.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Краварник с площ 2566 кв.м. идентификатор 14711.227.12.1, гр. Генерал Тошево, ID: 916/16

Цена 56880 лв.

Стопански Постройки

Площ 2566
Срок на проданта 29.06.2021-29.07.2021
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Сграда, находяща с в гр. Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, местност СТОПАНСКИ ДВОР, с идентификатор 14711.227.12.1 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, две, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-518/21.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ от 2566 кв.м. (две хиляди петстотин шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда и сграда с идентификатор 14711.227.12.2 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, две, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-518/21.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда, които сгради се намират в поземлен имот с идентификатор 14711.227.12 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, две, две, седем, точка, едно, две), с площ от 5436кв.м. (пет хиляди четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, категория на земята: трета, с номер по предходен план: 227012 (двеста двадесет и седем хиляди и дванадесет), при граници и съседи: 14711.227.13, 14711.227.503, 14711.227.502
Описание: Краварникът е едноетажна, масивна сграда с рамкова, стоманобетонова, сглобяема конструкция. Сградата се състои от две просторни еднообемни халета с бетонови основи, стени – панели, покрив от сглобяеми елементи и стоманени ферми, покрит с платна етернит. Подът е бетонова решетка, а таванът е изолиран с вата и облицован с метални ленти. В момента на огледа сградата е с демонтирани метални врати и прозорци.
Сградата за кантар е едноетажна, монолитна сграда със стоманобетонова конструкция и метална козирка под бетонов фундамент. Сградата е без мазилка, без дограма, не се стопанисва. Имотът е част от общо 9 сходни имота изнесени на публична продан.
Върху имотите са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №115, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2048/18.09.2020; възбрана №1, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№12/07.01.2020г.; възбрана №97, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1658/18.06.2019г.