Имоти

Дворно място с площ 1195 кв.м. (ид. ч. от 1275кв.м), ведно с къща 71.80 кв.м., с.Красен, общ. Ген. Тошево, ID: 66/14

Дворно място с площ 1195 кв.м. (ид. ч. от 1275кв.м), ведно с къща 71.80 кв.м., с.Красен, общ. Ген. Тошево, ID: 66/14

Цена 10800 лв.

с. Красен, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места

Площ 1195
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.№378 /триста седемдесет и осем/, за която е отреден УПИ V-378 /пети за имот с планоснимачен номер триста седемдесет и осми/, целия с площ от 1275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ квадратни метра, в кв.24 /двадесет и четвърти/ по подробния устройствен план на селото, при граници: улица; УПИ IV -383; УПИ VI – 378, ведно с изградената в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 71,80 /седемдесет и едно цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, която към момента на описа е изцяло съборена.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 37, том 1, дв.вх.рег. № 198/27.01.2016г. по настоящото изпълнително дело.