Имоти

Дворно място с площ 2450 кв.м. ведно с къща с площ 80 кв.м., с.Кладенци, общ. Тервел, ID: 648/18

Дворно място с площ 2450 кв.м. ведно с къща с площ 80 кв.м., с.Кладенци, общ. Тервел, ID: 648/18

Цена 6480 лв.

с. Кладенци, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 2450
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021

- ДВОРНО МЯСТО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ кад. №99 /кадастрален номер деветдесет и девети/ с обща площ от 2450 кв.м. /две хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра/, с участие в УПИ III – 99 /трети – деветдесет и девети/ с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/, в УПИ IV – 99 /четвърти – двадесет и девети/ с полщ от 640 кв.м / шестстотин и четиридесет квадратни метра/ и в УПИ I /първи/ – детски дом с площ от 9300 кв.м. / деветдесет и тридесет квадратни метра/, находящ се в квартал 16 /шестнадесети/ по ПУП на с. Кладенци, общ. Тервел, обл.Добрич, одобрен със Заповед №2395/09.05.1955г., ведно с постореното УПИ III – 99 /трети-деветдесет и девети/ ЖИЛИЩЕ със ЗП от 80.00 кв.м. /осемдесет квадратни местра/, изба със ЗП от 12.00 кв.м./ дванадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, УПИ V – 100, регулачна линия и УПИ II – 98 .
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 84, том 1, дв.вх.рег. № 1561/09.08.2018г. по настоящото изпълнително дело.