Имоти

Дворно място с площ 1700 кв.м. ведно с къща с площ 80 кв.м., с. Кочмар, ID: 647/18

Дворно място с площ 1700 кв.м. ведно с къща с площ 80 кв.м., с. Кочмар, ID: 647/18

Цена 12000 лв.

ул."Четвърта" №36, с.Кочмар, общ, Тервел

Къщи и Дворни Места

Площ 1700
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1700 кв.м. /хиляда и седемстотин кв.м./, находящо се в с. Кочмар, ул. «Четвърта» №36, общ. Тервел, обл. Добрич, съставляващо УПИ № ІІ -11 /втори, единадесет/ в квартал 35 /тридесет и пет/ по подробния устройствен план на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 5236/11.11.1950г., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 кв.м. /осемдесет кв.м./ и ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет кв.м./, при гранци и съседи на имота: от север – улица; от изток – УПИ № VI – общ.; от юг – край на регулационната граница; от запад – УПИ № V – 11, ведно със всички подобрения, насаждения и права за имота.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 55, том 1, дв.вх.рег. № 1167/27.06.2018г. по настоящото изпълнително дело.