Имоти

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13750 кв.м., идентификатор 23128.38.47, с. Драганово, общ. Добричка, ID: 528/19

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13750 кв.м., идентификатор 23128.38.47, с. Драганово, общ. Добричка, ID: 528/19

Цена 8553.60 лв.

с. Драганово, общ. Добричка

Ниви

Площ 4583.33
Особености 1/3 идеална част от нива
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

1/4 (една четвърт) идеална част от недвижим имот, находящ се в село Драганово, община Добричка, област Добрич, с площ 13,749дка (тринадесет декара седемстотин четиридесет и девет квадратни метра) по акт за собственост, а по скица – с площ 13,750 дка (тринадесет декара седемстотин и петдесет квадратни метра), с идентификатор № 23128.38.47 (две, три, едно, две, осем, точка, три, осем, точка, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драганово, одобрени със Заповед № РД-18-209/16.08.2017г. на Изп. Директор на АГКК, стар номер – 038047, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, трета категория, в местността “АЙВАЛЪК” в землището на с. Драганово, при граници и съседи: 23128.38.6, 23128.38.73, 23128.38.53, 23128.38.52, 23128.38.51, 23128.38.50, 23128.38.49, 23128.38.48, 23128.38.88
Описание: Имотът се намира на 1800 м. От строителните граници на село Драганово. Разположен е на равен терен, с правилна правоъгълна форма, силно издължен в посока север/\г, среден за масива, с достъп по полски път от север и юг.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 185, том І, дв. вх.рег. № 2574/29.03.2019г., договор за аренда № 62, том ХІХ, дв. вх. Рег. № 11086/01.12.2016г., сключен за 7 стопански години