Имоти

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 23128.18.26, ID: 528/19

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 23128.18.26, ID: 528/19

Цена 9352.80 лв.

с. Драганово, общ. Добричка

Ниви, Продажби

Площ 5001
Особености 1/3 ид. част от 15003 кв.м.
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

1/4 (една четвърт) идеална част от недвижим имот, находящ се в с. Драганово, община Добричка, област Добрич, с площ 15,003дка (петнадесет декара и три квадратни метра) с идентификатор № 23128.18.26 (две, три, едно, две, осем, точка, едно, осем, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драганово, одобрени със Заповед № РД-18-209/16.08.2017г. на Изп. Директор на АГКК, стар номер – 018026, образуван от имот № 018010, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, ІІІ (трета) категория, в местността “ДЕРЕ ТАРЛА” в землището на с. ДРаганово, при граници и съседи: 23128.18.84, 23128.18.25, 23128.18.38, 23128.20.88.
Описание: Имотът е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, среден за масива, с достъп по полски път от изток.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 185, том І, дв. вх. рег. № 2574/29.03.2019г., договор за аренда № 62, том ІХ, дв. вх. рег. № 11086/01.12.2016г. за срок от 7 стопански години.