Имоти

Дворно място с площ 1300 кв.м. ведно с къща 100 кв.м и гараж 15 кв.м., с.Безмер, общ. Тервел, ID: 463/18

Дворно място с площ 1300 кв.м. ведно с къща 100 кв.м и гараж 15 кв.м., с.Безмер, общ. Тервел, ID: 463/18

Цена 10880 лв.

с. Безмер, ул."Тридесет и първа" №7, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 1300
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021

- Дворно Място с площ 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/, съставляващо УПИ II /две римско/ в квартал 44 /четиридесет и четири/, планоснимачен № 508 /петстотин и осем/ по регулационния план на с. Безмер, ул. “Тридесет и първа” № 7, общ. Тервел, обл. Добрич, ведно с построената в него къща от три стаи, при съседи: север УПИ IX общ.; изток УПИ III-507; юг – УПИ V-509; запад – ул. “Трета”.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 101, том 1, дв.вх.рег. № 2761/12.11.2015г. по изпълнително дело №20157030400610 по описа на ЧСИ Георги Михалев;
2. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 82, том 1, дв.вх.рег. № 1523/06.08.2018г. по настоящото изпълнително дело.