Имоти

НИВА с площ 8500 кв.м., идентификатор 39459.4.54, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 212/19

НИВА с площ 8500 кв.м., идентификатор 39459.4.54, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 212/19

Цена 46008 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 8500
Срок на проданта 29.06.2021-29.07.2021
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ по документ за собственост от 8500 /осем хиляди и петстотин/ квадратни метра, а по скица с площ от 8493 /осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ кв.м., III /трета/ категория, в местността „ЕНДЕК ТАРЛА”, представляващ имот с идентификатор 39459.4.54 /три, девет, четири, пет, девет, точка, четири, точка, пет, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план: 004054, при граници и съседи имоти с идентификатори: 39459.4.53, 39459.4.55, 39459.4.155.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана, вписана под №254, том I, дв. вх. Рег. №2486/13.11.2014 г. и възбрана, вписана под №118, том I, дв. вх. рег. №1396/13.06.2019 г.