Имоти

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5125 (2562.5) кв.м., идентификатор 68196.10.31, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 1614/14

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5125 (2562.5) кв.м., идентификатор 68196.10.31, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 1614/14

Цена 5520 лв.

с. Спасово, общ. Ген. Тошево

Земеделска Земя

Площ 2562.5
Срок на проданта 23.06.2021-23.07.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

½ (една втора) идеална част от поземлен имот, находящ се в село Спасово, община Генерал Тошево, представляващ земеделска земя, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 5.125 дка (пет декара сто двадесет и пет квадратни метра) по акт за собственост, а съгласно скица с площ 5,126 дка (пет декара сто двадесет и шест квадратни метра), с идентификатор № 68196.10.31 (шест, осем, едно, девет, шест, точка, едно, нула, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спасово, община Ген. Тошево, област Добрич, одоборени със Заповед № РД-18-558/27.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, трета категория на земята при неполивни условия, в местността „———–“ по плана на земеразделяне землището на с. Спасово, номер по предходен план 010031 (десет хиляди тридесет и едно), при граници и съседи: имоти с идентификатори № № 68196.10.30, 68196.10.32, 69196.10.39, с учредени съгласно акт за собственост: право на преминаване през имот № 010032, право на преминаване за имот № 010029 и право на преминаване за имот № 010030.
Описание: Имотът се намира в близост до строителните граници на село Спасово. Разположен е на равен терен с правилна правоъгълна форма, среден за парцела, издължен в посока изток/запад.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Ген. Тошево: възбрана № 33, том І/27.02.2014г., възбрана № 105, том І, дв. вх. рег. № 1935/10.07.2017г.; възбрана № 19, том І, дв. вх. рег. № 466/19.02.2018г.; договор за аренда № 88, том І, дв.вх. рег. № 113/13.01.2010г. сключен за срок от 10 стопански години; договор за аренда № 131, том VІ, дв.вх. рег. № 3169/27.11.2018г. сключен за срок от 7 стопански години.