Имоти

НИВА с площ 11 002 кв.м., идентификатор 48088.24.29, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 1327/20

НИВА с площ 11 002 кв.м., идентификатор 48088.24.29, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 1327/20

Цена 21384 лв.

с. Миладиновци, общ, Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 11002
Срок на проданта 22.06.2021-22.07.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

недвижим имот, находящ се в село Миладиновци, община Добрич, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 11,002 дка (единадесет декара и два квадратни метра) по акт за собственост, с идентификатор 48088.24.29(четири, осем, нула, осем, осем, точка, две, четири, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Миладиновци, одобрени със Заповед № РД-18-234/18.08.2017г. на Изп. Директор на АГКК, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, ІІІ (трета) категория, в местността “МАЛБАИР” в землището на с. Миладиновци, при граници и съседи: 48088.24.27, 48088.24.30, 48088.24.266, 48088.24.23
Описание: Имотът се намира на 1700м. западно от строителните граници на с. Миладиновци. Среден е за масива, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, с подход от север откъм селищен път Добрич-Тервел. Имотът е разположен на равен терен с малка денивелация изток/запад. Стопанисва се, обработва се.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 34, том ІV, дв. вх. рег. № 8689/07.12.2020г.; договор за аренда № 78, том ІІІ, дв. вх. рег. № 1809/10.03.2020г. сключен за 7 стопански години, считано от 01.10.2020г.