Имоти

Нива с площ 15004 кв.м., идентификатор 30781.74.12, ID: 1110/17

Нива с площ 15004 кв.м., идентификатор 30781.74.12, ID: 1110/17

Цена 22262.40 лв.

с. Земенци, общ. Крушари

Земеделска Земя, Ниви

Площ 15004
Срок на проданта 19.07.2021-19.08.2021

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 15004 кв.м. (петнадесет хиляди и четири квадратни метра), четвърта категория, находящ се в землището на село Земенци, местност “…………..”, община Крушари, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №30781.74.12 (три, нула, седем, осем, едно, точка, седем, четири, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Земенци, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-532/05.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със номер по предходен план 074012, при граници и съседи имоти с идентификатори: №30781.74.10, №30781.74.13, №30781.86.11, №30781.86.10, №30781.74.11 и №30781.200.20
Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен, с трапецовидна форма, среден за масива, с подход от североизток по полски път, от три страни съседните имоти са обработваеми земеделски земи. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен, арендува се.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
- Договор за аренда под №173, том 15, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№8804/13.09.2010 г. за срок от 15 стопански години и един месец
- Договорна ипотека под №112, том 2, книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№7828/11.08.2011 г. в размер на 9500,00 лв.
- Анекс към договор за аренда под №38, том 11, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№5282/09.06.2014 г. към Договор за аренда под №173, том 15, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№8804/13.09.2010 г., според който арендното плащане е получено авансово от арендодателя за срока на договора
- Възбрана под №161, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1765/12.03.2018 г.
- Възбрана под №177, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1971/19.03.2018 г.