Имоти

Дворно място с площ 1660 кв.м. и къща с площ 78.50 кв.м., с. Красен, общ. Генерал Тошево, ID: 101/21

Дворно място с площ 1660 кв.м. и къща с площ 78.50 кв.м., с. Красен, общ. Генерал Тошево, ID: 101/21

Цена 12400 лв.

Къщи и Дворни Места

Площ 1660
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 29.06.2021-29.07.2021

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. № 1 /първи/, за която е отреден УПИ III-1 /трети за имот с планоснимачен номер първи/, в кв. 51 /квартал петдесет и първи/ по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: УПИ II-1; УПИ IV-3; УПИ VIII-3 и улица, ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 78,50 кв.м. /седемдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състояща се от три стаи, салон, кухня и изба със светла площ от 10,50 кв.м. /десет цяло и петдесет стотник квадратни метра/ и ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под № 45, том 1, вх.рег.№526/17.03.2021г. по настоящото изпълнително дело.