Имоти

НИВА с площ 1500 кв.м., идентификатор 39459.11.98, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 284/21

НИВА с площ 1500 кв.м., идентификатор 39459.11.98, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 284/21

Цена 14240 лв.

с. Кранево

Земеделска Земя, Ниви

Площ 1500
Срок на проданта 28.05.2021-28.06.2021
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

поземлен имот находящ се в село Кранево, местност КЪРЧАНЛЪКА, община Балчик, област Добрич, с идентификатор №39459.11.98(три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, едно, точка, девет, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АК, последно измененение, засягащо поземления имот от 08.02.2018г., с площ от 1500 (хиляда и петстотин) квадратни метра, по акт за собственост представляващ урбанизирана територия, ниско застрояване, а по скица с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, при граници и съседи на имота: №39459.11.41, №39459.11.81, №39459.11.97, №39459.11.37
Описание: Имотът е с правилна правоъгълна форма, разположен на равен терен, подход по полски път от югоизток. Наоколо всички поземлени имоти са обработваеми земеделски земи. От поземления имот се открива панорама към вилната зона на с. Кранево, отстои на 3 км. от бреговата ивица.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №93, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№933/20.04.2015г., Възбрана №75, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№649/17.03.2021г.