Имоти

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 7.345 дка, с.Стефаново, общ. Добричка, III-та категория, ID: 1164/11

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 7.345 дка, с.Стефаново, общ. Добричка, III-та категория, ID: 1164/11

Цена 2600 лв.

с. Стефаново, общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 1224.16
Особености 1/6 идеална част
Срок на проданта 02.06.2021-02.07.2021
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- 1/6 (една шеста) идеална част от земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7.345 дка /седем декара триста четиридесет и пет квадратни метра/, трета категория, имот № 019044 /деветнадесет хиляди и четиридесет и четири/, съставляващ парцел 44 /четиридесет и четвърти/ от масив 19 /деветнадесети/ по плана за земеразделяне на село Стефаново, ЕКАТТЕ 69242, община Добричка, при граници и съседи: имоти с номера №019012, № 000044, № 019014 и № 000047.
Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич:
- Възбрана, вписана под № 42, том 4, дв.вх.рег.№ 10533/21.10.2011г., по настоящото дело,
- Договор за аренда, вписан под № 156, том 18, дв.вх.рег.№ 7871/19.10.2000г. за срок от четири стопански години
- Договор за аренда, вписан под № 191, том 23, дв.вх.рег.№ 9191/02.11.2000г., за срок от четири стопански години
- Договор за аренда, вписан под № 169, том 21, дв.вх.рег.№ 7515/11.06.2004г.,
- Договор за аренда, вписан под № 171, том 21, дв.вх.рег.№ 7517/11.06.2004г.,
- Анекс № 12, том 10, дв.вх.рег.№ 4334/14.05.2010г., удължава срока на Договор за аренда, вписан под № 169, том 21, дв.вх.рег.№ 7515/11.06.2004г., с 10 стопански години
- Анекс № 16, том 10, дв.вх.рег.№ 4338/14.05.2010г., удължава срока на Договор за аренда, вписан под № 171, том 21, дв.вх.рег.№ 7517/11.06.2004г., с 10 стопански години