Имоти

НИВА с площ 22 339 кв.м., идентификатор 575.29.41, с. Попгруево, общ. Тервел, ID: 1021/20

НИВА с площ 22 339 кв.м., идентификатор 575.29.41, с. Попгруево, общ. Тервел, ID: 1021/20

Цена 44000 лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 22339
Срок на проданта 29.06.2021-29.07.2021
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Попгруево, община Тервел, област Добрич, с площ от 22339,00 кв.м. (двадесет и две хиляди триста тридесет и девет квадратни метра) по документ за собственост, а по скица с площ от 22343,00 кв.м. (двадесет и две хиляди триста четиридесет и три квадратни метра), представляващ имот с идентификатор № 57563.29.41 (пет, седем, пет, шест, три, точка, две, девет, точка, четири, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попгруево, община Тервел, област Добрич, номер по предходен план: 029041, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, V (пета) категория, в местността „ДЕРИАРГАЧ”, при граници и съседи имоти с идентификатори: № 39127.106.145, 39127.106.81, 39127.107.9, 39127.107.146, 57563.28.54, 57563.29.42, 57563.29.44 и 57563.29.45.
Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен с малка денивелация. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, краен за масива, с достъп по полски път от изток, граничи с обработваема земеделска земя от двете землища. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана № 13, книга Възбрани, том I, дв.вх.рег. № 253/28.01.2020 г.; Възбрана № 28, книга Възбрани, том I, дв.вх.рег. № 862/15.04.2020 г.; Възбрана № 93, книга Възбрани, том I, дв.вх.рег. № 2394/25.09.2020 г.; Възбрана № 94, книга Възбрани, том I, дв.вх.рег. № 2395/25.09.2020 г.; Възбрана № 141, книга Възбрани, том I, дв.вх.рег. № 2990/23.11.2020 г. и Заповед по чл. 193, ал. 3 ЗУТ № 189, книга Прехвърляния, том V, дв.вх.рег. № 1868/06.08.2015 г.