Имоти

Поземлен Имот с площ 3878 кв.м., град Шабла, улица Червеноармейска ID:847/09

Поземлен Имот с площ 3878 кв.м., град Шабла, улица Червеноармейска ID:847/09

Цена 10944 лв.

град Шабла, улица "Червеноармейска"

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 3878
Срок на проданта 07.05.2021-07.06.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес: гр.Шабла общ.Каварна обл.Добрич, ул.”Червеноармейска”, с площ от 3 878 кв.м., съгласно скица № 16877/19.08.2009г. на АГКК –гр.Добрич, а по Нотариален акт за покупко-продажба, вписан под № 179, том 9, вх.рег. 4641/12.10.2007г. с площ от 3 877 кв.к., представляващ имот с идентификатор 83017.504.4237  по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АГКК и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед КД-14-08-Ш-1211/09.07.2007г. на началника на СГКК-Добрич, с начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, при граници и съседи на имота:поземлени имоти с идентификатори: 83017.504.4226 83017.504.4227, 83017.504.4228 83017.504.41

Оценяваният имот се намира в северният край на гр.Шабла, в промишлената зона на града.В съседство са изградени жилищни сгради по ул.”Червеноармейска”, както и стопански и промишлени сгради.Поземленият имот се намира в краен квартал на гр.Шабла, отстоящ на 500 м. от центъра на града.Поземленият имот е разположен на равен терен,  не е ограден, не е застроен и не се обработва.

Върху гореописания имот има вписани следните тежести: Договорна ипотека, вписана под № 43, том 2, вх.рег. 4642 от 12.10.2007г., по описа на Служба по вписванията–гр. Каварна, Възбрана, вписана под № 157, том 1, вх.рег. 2906 от 27.08.2009г., по описа на Служба по вписванията–гр. Каварна за обезпечаване вземането на взискателя по настоящето изпълнително дело.