Имоти

Поземлен имот с площ 567 кв.м., село Топола, община Каварна ID:275/10

Поземлен имот с площ 567 кв.м., село Топола, община Каварна ID:275/10

Цена 4368 лв.

Земеделска Земя, Продажби

Площ 567
Срок на проданта 07.05.2021-07.06.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.510.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК – гр. Добрич, с площ: 567 кв.м., а по документ за собственост – 510 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кварта 39, парцел: XII, при съседи: поземлен имот с идентификатор 72693.510.925, поземлен имот с идентификатор 72693.510.926, поземлен имот с идентификатор 72693.510.818, поземлен имот с идентификатор 72693.510.820
Описание: Оценяваният поземлен имот с площ 510 кв.м., се намира в западния край на СО на с. Топола, на 600 м. от голф игрище ”BlaekSeaRama”, на 100 м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10 км. от гр. Балчик, на 3 км. от гр. Каварна и 400 м. Съседните имоти са незастроени, но в близост са изградени вилни сгради за сезонно и целогодишно обитаване. Поземленият имот се намира на предпоследна-шеста линия на ската, в близост до международен път Варна-Дуранкулак-Румъния и подходът към него е по асфалтов път, водещ към голф игрище игрище ”BlaekSeaRama”.
С Решение №123 от 06.11.2012г. по гр.д.№97/2012г. по описа на Районен съд – гр. Каварна и Решение №263 от 17.06.2013г. по в.гр.д.№103/2013г. по описа на Окръжен съд – гр. Добрич, е обявен за недействителен по отношение на взискателя „Обединена Българска Банка“ АД Договор за дарение, вписан в СВ – гр. Каварна, акт №185, том 4, дв.вх.рег.№1638/09.06.2010г., с който длъжникът Павлина Росенова Петрова дарява гореописаните недвижими имоти на Минка Георгиева Ангелова.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана в полза на “Обединена Българска Банка” АД, по изпълнително дело №20107370400275 по описа на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№725, вписана в СВ – гр. Каварна, акт 34, том 2, дв.вх.рег.№2908/09.10.2013г.