Имоти

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20, с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20,  с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

Цена 7617.60 лв.

с. Дебрене, общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 5333.33
Срок на проданта 17.05.2021-17.06.2021

- 1/3 ид. ч. от Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 16000 кв.м. (шестнадесет хиляди квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Дебрене, местност “МЕШЕЛИКА”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №20359.15.20 (две, нула, три, пет, девет, точка, едно, пет, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрене, община Доричка, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-194/14.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №20359.15.29, №20359.15.21, №20359.15.14 и №20359.15.33
Описание: поземленият имот е разположен на равен терен с правилна правоъгълна форма, среден за масива с достъпот запад по полски път. Всички съседни поземлени имоти са обработваеми земеделски земи. Поземленият имот се обработва, арендува се.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич:
възбрана под №167, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1877/15.03.2018 г.
възбрана под №69, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1219/09.02.2015 г.
договор за аренда под №133, том 21, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№9375/13.08.2009 г. сключен за срок от 10 стопански години, считано от 20.07.2009 г. до 20.07.2019 г.