Имоти

1/2 ид.ч. НИВА с площ 65 007 кв.м., идентификатор 38217.12.120, с.Конаре, общ. Генерал Тошево, ID: 759/20

1/2 ид.ч. НИВА с площ 65 007 кв.м., идентификатор 38217.12.120, с.Конаре, общ. Генерал Тошево, ID: 759/20

Цена 67280 лв.

с.Конаре, общ. Генерал Тошево

Земеделска Земя, Ниви

Площ 32503.5
Срок на проданта 27.04.2021-27.05.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Конаре, община Генерал Тошево, с идентификатор 38217.12.120 /три, осем, две, едно, седем, точка, едно, две, точка, едно, две, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-242/30.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 65 007 /шестдесет и пет хиляди и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3, при съседи: 38217.12.119, 38217.12.124, 38217.12.121, 38217.12.160
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Право на ползване на 1500 кв.м. от имота за срок от 25 години, вписано в СВ – гр. Генерал Тошево, акт №21, том 1, дв.вх.рег.№150/15.01.2010 г.; Договор за аренда, вписан в СВ – гр. Генерал Тошево, акт №17, том 6, дв.вх.рег.№3163/14.08.2012 г.; Обезпечителна възбрана, вписана в СВ – гр. Генерал Тошево, акт №21, том 1, дв.вх.рег.№272/07.02.2019 г.; Възбрана, вписана в СВ – гр. Генерал Тошево, акт №102, том 1, дв.вх.рег.№1757/13.08.2020 г. по изпълнително дело №20207370400759.