Имоти

Дворно място с площ 1450 кв.м. ведно с къща с площ 90 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 646/18

Дворно място с площ 1450 кв.м. ведно с къща с площ 90 кв.м., с. Безмер, общ. Тервел, ID: 646/18

Цена 10 320 лв.

ул."Първа" №58, с. Безмер, общ. Тервел

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 1450
Особености За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Срок на проданта 20.04.2021-20.05.2021

- Дворно място с площ от 1450 кв.м. /хиляда четиристотин и петдесет кв.м./, съставляващо урегулиран поземлен имот с пл.номер XІ 154 /единадесети римско, сто петдесет и четири арабско/ в квартал 11 /единадесети/ по кадастралния план на с. Безмер, одобрен със Заповед № 127/08.12.1963г., при граници и съседи: север – урегулиран поземлен имот с пл.номер Х 146, изток – регулачна линия, юг – урегулиран поземлен имот с пл.номер ХІІІ 155, урегулиран поземлен имот с пл.номер ХІІ 155, запад – улица «Първа» №58, заедно с построениете в него» ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет кв.м./ и пристройка ЖИЛИЩЕ.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 54, том 1, дв.вх.рег. № 1166/27.06.2018г. по настоящото изпълнително дело.