Имоти

Парцел с площ 2508 кв.м., с.Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 592/19

Парцел с площ 2508 кв.м., с.Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 592/19

Цена 17676 лв.

ул."Втора", с. Хаджи Димитър, общ. Каварна

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 2508
Срок на проданта 07.05.2021-07.06.2021
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Хаджи Димитър, община Каварна, , ул. “Втора”, с идентификатор 77044.501.53 /седем, седем, нула, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-27/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2508 /две хиляди петстотин и осем/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 2475 /две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ кв.м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 77044.501.63, 77044.501.62, 77044.501.54, 77044.501.9502, 77044.501.52.
Описание: Имотът е с правилна правоъгълна форма, ограден от към лицето на север от към улицата с метална мрежа на бетонови стълбове. Незастроената земя не се обработва, обрасла с трева. Имотът не снабдени с ток и вода, комуникации на границата, съседния имот е застроен и се обитава целогодишно.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №137, том 1, дв.вх.рег.№2106/27.09.2019 г.