Имоти

2/4 ид.ч. от НИВА с площ 5001 кв. м., с. Орляк, общ. Тервел, ID: 54/16

2/4 ид.ч. от НИВА с площ 5001 кв. м., с. Орляк, общ. Тервел, ID: 54/16

Цена 3060 лв.

м. "Зад Салманармахле", с. Орляк, общ. Тервел

Земеделска Земя, Ниви

Площ 2500
Особености 2/4 ид. ч. от 5001 кв.м.
Срок на проданта 21.05.2021-21.06.2021

- 1/4 ид. ч. от Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 5001 кв.м. (пет хиляди и една стотна квадратни метра) , втора категория, находящ се в землището на село Орляк, местност “ЗАД САЛМАНАРМАХЛЕ”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №53953.36.11 (пет, три, девет, пет, три, точка, три, шест, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орляк, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-1429/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №53953.36.10, №53953.36.32, №53953.36.31, №53953.36.12 и №53953.36.182
Описание: поземленият имот е разположен ан равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среденза парцела с достъп от север по полски път, гранични с обработваема земя. За имота има сключен договор за аренда, спорд който целият дрок на договорът е за 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел:
- възбрана №104, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1844/27.09.2018 г.
- договор за аренда №278, том 3, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№2496/25.11.2016 г.