Имоти

Дворно място с площ 315 кв.м. и къща с РЗП 72.81 кв.м., гр. Каварна, ID: 1180/19

Дворно място с площ 315 кв.м. и къща с РЗП  72.81 кв.м., гр. Каварна, ID: 1180/19

Цена СПРЯНА лв.

ул."Чиркман" №2-А

Къщи и Дворни Места

Площ 72.81
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

315 /триста и петнадесет/ кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.1142 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, ул. “Чиракман” №2-А, целият с площ от 549 /петстотин четиридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 189; /85/, парцел III-1142, при съседи: 355064.501.3328, 35064.501.9695, 35064.501.3327, 35064.501.1143, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор 35064.501.1142.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две, точка, едно/ със застроена площ: 41 /четиридесет и един/ кв.м., брой надземни етажи: 2, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 35064.501.1142.2 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две, точка, две/ със застроена площ: 42 /четиридесет и два/ кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 35064.501.1142.3 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две, точка, три/ със застроена площ: 29 /двадесет и девет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: сграда за търговия, Сграда с идентификатор 35064.501.1142.4 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две, точка, четири/ със застроена площ: 16 /шестнадесет/ кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение селскостопанска сграда, и Сграда с идентификатор 35064.501.1142.5 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, четири, две, точка, пет/ със застроена площ: 5 /пет/ кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Описание: Обектът се намира в близост до централната част на гр. Каварна и в близост до морския бряг, разположен в приморския квартал. Дворно място – Поземленият имот е с неправилна правоъгълна форма, издължен в посока изток/запад, дългата страна на юг  е лицето, разположен на неравен терен-терасиран в посока север/юг с каменни подпорни стени. Поземленият имот е ограден с каменни стени от три страни, като стената на север е с височина от 2,50 м. и  служи за подпорна стена, на изток каменна ограда е с височина от 1,00м. и служи за стена на обществено каменно стълбище към съседните имоти, ситуирани на север. Оградата на юг е каменна на височина 1,50 м., нагоре около метър метална ограда –метални пана. Южната ограда също служи за подпорна стена на имота. Вход през метална единична врата от юг от към улица и вход през метална врата от изток от към каменното стълбище. Поземленият имот е  снабдено с ток и вода-външна чешма с бетоново корито. Незастроената земя е покрита с бетонова площадка, която се явява покрив на търговска сграда 5, а около сградите и подход по плочници. Останалата земя е терасирана с оформени лехи за цветя и зеленчуци, асми на площ от 60 кв.м. на метална конструкция, монтирана на бетонови стълбове, голям орех, хинап  и няколко овощни дръвчета. Много добре стопанисвано дворно място. Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 35064.501.1142.1 Първи жилищен етаж със ЗП-32,65 кв.м. по измерване със самостоятелен вход и се състои от входно антре и кухня, с под-бетон с циментова замазка, стени и таван-варовоциментова мазилка, дограма дървена единична, снабден с ел. и В и К инсталации. Втори жилищен етаж със ЗП-50,16 кв.м. по измерване със самостоятелен вход от изток от към двор. Жилищният етаж се състои от входно антре и две стаи, ситуирани на юг и север, като  северната стая е с топла връзка към сграда 2. Южната стая е с под-паркет, стени-тапети, таван-варовоциментова мазилка, дограма дървена двойна. Северната стая е с под-циментова замазка с балатум, стени-варовоциментова мазилка, таван-дървен, дограма дървена двойна. Входното антре е с под- циментова замазка с балатум, стени-тапети, таван-ПВЦ плоскости, дограма дървена двойна. а северната стая е с под-циментова замазка с балатум, дограма дървена. Етажът е снабден само с ел. Инсталация. Сградата е без сервизно помещение. Банята се помещава в сградата построена между сгради 4 и 5, а тоалетната е външна и се помещава в сграда 5. При огледа не се констатираха видими нарушения на носещата конструкция, няма и следи от течове, общо добро състояние на сграда, ползва се по предназначение. Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 35064.501.1142.2. Сградата е на един етаж с  масивна конструкция: изградена по монолитен начин  с бето нови основи, носещи тухлени зидове, покривна конструкция – дървен гредоред и цигли, външна циментова мазилка, дограма – дървена за врати и прозорци, ел. инсталация.  Година на построяване – 1976г. Едноетажна сграда с идентификатор 35064.501.1142.3. Сградата е на един етаж с  масивна конструкция: бетонови основи, носещи тухлени зидове, покрив-ж.б. плоча, външна и вътрешна циментова гладка мазилка, дограма –метална за портални врати и прозорец, снабдена с ел. и ВиК инсталации, няма санитарно помещение, ползва за такова сграда 5 с подход по външните обществени стълби и входа на двора от изток. Година на построяване – 1992г. Едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 35064.501.1142.4. Сградата е на един етаж с  масивна конструкция: изградена по монолитен начин  с бето но ви основи, носещи тухлени зидове, покрив-ж.б. плоча, външна циментова гладка мазил ка, дограмата е дървена единична, снабдена с ел. осветителна инсталация.  Година на построяване – 1980г. Едноетажна сграда с идентификатор 35064.501.1142.5 Сградата е на един етаж с  масивна конструкция: изградена по монолитен начин  с бето нови основи, носещи тухлени зидове, покрив-ж.б. плоча, външна циментова гладка мазил ка, дограмата е дървена единична, снабдена с ел. и ВиК инсталация. Сградата е с вход от юг, с общ покрив със сграда 4. Година на построяване – 1980г. Едноетажна сграда без идентификатор. Сградата е на един етаж с  масивна конструкция- бетонви основи, носещи тухлени зидове, покрив-ж.б. плоча, външна циментова гладка мазилка, дограма дървена единична, снаб дена с ел. и ВиК инсталация. Сградата е с вход от юг, с общ покрив със сгради 4 и 5. Година на построяване – 1980г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №115, том 1, дв.вх.рег.№3164/16.06.2006 г. за сумата от 15 000 лв., подновена с акт №152, том 1, дв.вх.рег.№1182/18.05.2016 г., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №115, том 1, дв.вх.рег.№3462/15.12.2011 г. за сумата от 43 000 евро, Възбрана, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №16, том 2, дв.вх.рег.№3080/17.11.2014 г. по изпълнително дело №20148070400366, Възбрана, вписана в СВ – Каварна, акт №186, том 1, дв.вх.рег.№2878/09.12.2019 г. по изпълнително дело №20197370401180.