Имоти

Земеделска земя с иденрификатор 24387.36.8, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Земеделска земя с иденрификатор 24387.36.8, с. Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Цена 10080 лв.

с. Дъбрава, общ. Балчик

Земеделска Земя, Ниви

Площ 5001
Срок на проданта 23.03.2021-23.04.2021
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Дъбрава, община Балчик, област Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор 24387.36.8/две, четири, три, осем, седем, точка, три, шест, точка, осем/ по кадатралната карта и кадастралните регистри на село Дъбрава, община Балчик, одобрени със Заповед 300-5-96/06.11.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5001/пет хиляди и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, с номер по предходен план: 036008, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 24387.36.12, 24387.36.13, 24387.36.36, 24387.36.36, 24387.36.37, 24387.36.18, 24387.36.10 и 24387.36.16. Описание: Поземленият имот е част от „Стопански двор“ на село Дъбрава, община Балчик, не се обработва, с неправилна правоъгълна форма, неограден, обрасъл с ниска разтителност. Към имота има подход по асфалтов път – ул. „Седма“ и след това по полски път от запад.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) договорна ипотека, вписана под №116, том I, дв. вх. Рег. №3167/30.12.2016 г., обезпечаваща вземане в размер на 800000 лв.; 2) възбрана, вписана под №55, том I, дв. вх. рег. №465/15.03.2019 г.; 3) възбрана, вписана под №151, том I, дв. вх. рег. №1921/02.08.2019 г.; 4) възбрана, вписана под №163, том I, дв. вх. рег. №2004/14.08.2019 г.