Имоти

Къща с площ 38.90 кв. и кухня с площ 16 кв.м, гр. Генерал Тошево, ID: 1185/19

Къща с площ 38.90 кв. и кухня с площ 16 кв.м, гр. Генерал Тошево, ID: 1185/19

Цена 28560 лв.

ул."Тодор Рачински" №6, гр. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 38.90
Срок на проданта 26.03.2021-26.04.2021

- Недвижим имот, а именно: КЪЩА – ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ съгласно Строително разрешение №51 от 20.08.1955 г. и ПРИСТРОЙКА ЖИЛИЩНА СГРАДА от южната страна на съществуващата сграда и ГАРАЖ от западната страна на съществуващата сграда, към нея с площ от 38,90 лв. /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ съгласно Строително разрешение №131 от 13.10.1987 г. съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.№5802001104/30.05.2018 г. издадено от Община Генерал Тошево, област Добрич с обща площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/ съгласно Строително разрешение 177/1990 г., а ВТОРА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, представляваща КУХНЯ, съгласно Строително разрешение №155 от 1974 г. и ПРИСТРОЙКА – СТАЯ И АНТРЕ към нея със застроена площ от 16 /шестнадесет/ квадратни метра съгласно Строително разрешение №2 от 12.12.1968 г., а съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.№5802001104/30.05.2018 г. издадено от Община Генерал Тошево, област Добрич с обща площ от 32 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, всички построени въз основа на отстъпено право на строеж съгласно Договор за ОПС от 23.07.1955 г., протокол №12/1955 г. и Протокол №70/1960 г. и посочените по-горе Строителни разрешения в УПИ IV-1423 /урегулиран поземлен имот четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин двадесет и трети., в квартал 45 /четиридесет и пети/ по плана на град Генерал Тошево, област Добрич идентичен с имот XIII /тринадесети/ в кв.91 /деветдесет и първи/ по плана на село Генерал Тошево, област Толбухин, с площ на урегулирания поземлен имот съгласно Скица №349/28.05.2018 г. на Община Генерал Тошево от 530 кв.м. /петстотин и тридесет квадратни метра/, при съседи: улица “Т. Рачински”, УПИ V-1424; УПИ – IV-1434; УПИ III-1422
Описание: Дворното място е държавно с площ от 1271 кв.м. по Договор за ОПС и Протокол 12/13.05.1955 г., по в последствие с Протокол №70/14.11.1961 кв.м. на Община Генерал Тошево е урегулиран в парцел УПИ IV-1423, кв.45 на площ от 530 кв. и заснет на скицата. Дворното място е административен адрес ул. „Тодор Рачински“ №6 – второстепенна асфалтова улица с изход на главната улица на гр. Генерал Тошево. Оградено е от три страни с метална ограда – метална мрежа на колове, а лицевата страна е масивана – беотовни блокчета на височина от 1,80 м. Около сградата пътеките са от тротоарни плочи, пред гаража – беотонова площадка, градинка с цветя.Около сградите пътеките са от тротоарни плочи. Пред гаража и западно от него има асма на метална конструкция с площ от 46 кв.м. Незастроената земя се обработва. Дворното място е разположено на равен терен, с правилна правоъгълна форма, с обособен подход от към ул „Тодор Рачински“ през дървена единична врата за пешеходци и метална двойна за автомобили. Лице на дворното място към ул. „Тодор Рачински“ снабдено с ел. и ВиК инсталации, има външна чешма и обощни дръвчета западано от сградите, добре стопанисвано.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Генерал Тошево:
възбрана №159, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв. вх.рег.№3106/21.11.2019 г.
възбрана №139, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв. вх.рег.№2743/07.10.2019 г.
възбрана №76, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв. вх.рег.№1347/17.05.2019 г.
договорна ипотека №26, том 1, книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв. вх.рег.№1422/04.06.2018 г.