Имоти

НИВА с площ 51010 кв.м., идентификатор 39127.12.6, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

НИВА с площ 51010 кв.м., идентификатор 39127.12.6, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

Цена СПРЯНА лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 51010
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 51010 кв.м. /петдесет и една хиляди и десет квадратни метра/, представляваща имот с идентификатор 39127.12.6 / три, девет, едно, две, седем, точка, едно, две, точка, шест/ по КК и КР на село Кочмар, община Тервел, одобрени със Заповед РД-18-1427/06.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – без изменение, местност ——–, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 4 /четвърта/, с номер по предишен план: 012006, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 39127.12.16, 39127.12.27, 39127.12.28, 39127.12.7, 39127.18.137, 39127.12.26, 39127.12.25, 39127.12.24, 39127.12.12 и 39127.12.15.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №5, том I, дв. вх. рег. №56/13.01.2021 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №133, том I, дв. вх. рег. №2928/16.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №126, том I, дв. вх. рег. №2887/11.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №113, том I, дв. вх. рег. №2670/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №112, том I, дв. вх. рег. №2669/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №111, том I, дв. вх. рег. №2668/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №85, том I, дв. вх. рег. №2272/16.09.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №82, том I, дв. вх. рег. №1479/15.09.2020 г.