Имоти

НИВА с площ 10001 кв.м., идентификатор 39127.29.4, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

НИВА с площ 10001 кв.м., идентификатор 39127.29.4, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

Цена СПРЯНА лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 10001

- Недвижим имот, находящ се в землището на село Кочмар, община Тервел, област Добрич, местност ”———-”, с площ от 10001 кв.м.(десет хиляди и един квадратни метра), с идентификатор 39127.29.4 (три, девет, едно, две, седем, точка, две, девет, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кочмар, одобрени със Заповед № РД-18-1427/06.08.2018 г., последно изменение от дата 01.04.2019 г., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 4 (четвърта), при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 39127.30.221, 39127.29.3, 39127.28.110, 39127.29.5.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №5, том I, дв. вх. рег. №56/13.01.2021 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №133, том I, дв. вх. рег. №2928/16.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №126, том I, дв. вх. рег. №2887/11.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №112, том I, дв. вх. рег. №2669/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №111, том I, дв. вх. рег. №2668/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №96, том I, дв. вх. рег. №243230.09.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №85, том I, дв. вх. рег. №2272/16.09.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №41, том I, дв. вх. Рег. №872/27.04.2017 г.