Имоти

НИВА с площ 10442 кв.м., идентификатор 39127.12.25, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

НИВА с площ 10442 кв.м., идентификатор 39127.12.25, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1064/20

Цена СПРЯНА лв.

Земеделска Земя, Ниви

Площ 10442
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- Недвижим имот, находящ се в землището на село Кочмар, община Тервел, област Добрич, местност ”———-”, с площ от 10442 кв.м.(десет хиляди четиристотин четиридесет и два квадратни метра), с идентификатор 39127.12.25 (три, девет, едно, две, седем, точка, едно, две, точка, две, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кочмар, одобрени със Заповед № РД-18-1427/06.08.2018 г., последно изменение от дата 01.04.2019 г., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 4 (четвърта), при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 39127.12.6, 39127.12.26, 39127.12.33, 39127.12.22; 39127.12.23 и 39127.12.24.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №5, том I, дв. вх. рег. №56/13.01.2021 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №133, том I, дв. вх. рег. №2928/16.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №126, том I, дв. вх. рег. №2887/11.11.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №120, том I, дв. вх. рег. №2745/29.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №112, том I, дв. вх. рег. №2669/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №111, том I, дв. вх. рег. №2668/22.10.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №87, том I, дв. вх. рег. №2326/21.09.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №85, том I, дв. вх. рег. №2272/16.09.2020 г.; възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под №82, том I, дв. вх. рег. №1479/15.09.2020 г.