Имоти

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 53 503 кв.м., идентификатор 48088.36.9, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 456/19

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 53 503 кв.м., идентификатор 48088.36.9, с. Миладиновци, общ. Добричка, ID: 456/19

Цена 16188.48 лв.

с. Миладиновци, общ, Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 8917.16
Срок на проданта 08.03.2021-08.04.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

1/6 (една шеста) идеална част от недвижим имот, находящ се в село Миладиновци, община Добричка, област Добрич, с площ 53,503 дка (петдесет и три декара петстотин и три квадратни метра) с идентификатор 48088.36.9 (четири, осем, нула, осем, осем, точка, три, шест, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Миладиновци, одобрени със Заповед № РД-18-234/18.08.2017г. на Изп. Директор на АГКК, стар номер – 036009, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – НИВА, V (пета) категория, в местността “СУХАТА ЧЕШМА” в землището на с. Миладиновци, при граници и съседи: 48088.36.32, 48088.36.33, 48088.36.284, 48088.36.27, 48088.36.26, 48088.36.4.
Описание: Имотът е разположен на почти равен терен, с малка денивелация от изток на запад, с правилна правоъгълна форма, издължен в посокоа запад/изток, кпесет да масива, с достъп по полски път от изток.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана № 108, том І, дв. вх. рег. № 1402/21.02.2019г., договор за аренда № 3, том ХХХХ, дв. вх. рег. № 18857/14.12.2005г. сключен за пет стопански години.